Skip to content Skip to footer
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CaratCo.art
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem serwisu internetowego dostępnego pod domeną www.caratco.art jest:

firma NOOVEX SP Z O. O. , działająca pod marką CaratCo.art
Ul. Obornicka 330
60-689 Poznań
NIP: 9721312711
REGON: 387604264
wpisana do KRS pod numerem: 0000871822

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie caratco.art są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego caratco.art jest sprzedaż detaliczna i hurtowa kamieni szlachetnych oraz wyrobów biżuteryjnych za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta wiąże się z ponoszeniem przez Klienta kosztów jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość, np. Internet. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 4. W sytuacji sporu ze Sprzedawcą Konsument ma możliwość polubownego załatwienia sprawy w drodze mediacji lub polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).
 5. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
II DEFINICJE
 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
 2. SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.caratco.art.
 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty i usługi za pośrednictwem Sklepu, dostępnego pod adresem www.caratco.art
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu www.caratco.art w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.
 6. SPRZEDAWCA – NOOVEX SP Z O. O.. z siedzibą w Poznaniu, (60-689) przy ul. Obornicka 330, NIP: 9721312711 , REGON: 387604264, KRS: 0000871822
 7. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 9. PRODUKT – każdy przedmiot znajdujący się w ofercie Sklepu.
IV ZAMÓWIENIA
 1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
 2. Informacje o Produktach prezentowane przez Sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego złożoną Sprzedawcy.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” Produkt/y, który/e zamierza kupić. Przed złożeniem Zamówienia Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 4. Aby sfinalizować Zamówienie po dodaniu wybranych przez siebie Produktów do „Koszyka”,należy określić rodzaj odbioru i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi dalej wskazówkami.
 5. Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia. W przeciwnym razie przyjmuje się, że składa Zamówienie jako Konsument.
 6. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep indywidualnie w każdym przypadku.
 7. Zamówienia złożone prawidłowo w wyżej opisany sposób, po ich weryfikacji i sprawdzeniu dostępności zamówionych Produktów, są potwierdzane e-mailowo. Za chwilę zawarcia Umowy Sprzedaży uznaje się wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.
 8. Sprzedawca dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy). Warunkiem przyjęcia Zamówienia jest akceptacja aktualnego Regulaminu przez Klienta i wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z realizacją Zamówienia.
 9. Sprzedawca umożliwia Klientowi osobisty odbiór towaru pod adresem: Plac Konesera 5, 03-736 Warszawa. Aby Klient mógł odebrać towar osobiście wymagane jest oznaczenie odpowiedniego pola podczas procesu zakupu.
V WYŁĄCZENIA
 1. Kamienie szlachetne są tworzywami naturalnymi, w związku z czym może się zdarzyć, że obiektywnie niemożliwym będzie uzyskanie elementu będącego dokładnym odwzorowaniem modelu znajdującego się w ofercie Sprzedawcy.
 2. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej, w odpowiedzi na Zamówienie Sprzedawca może zaproponować Klientowi inny kamień, możliwie najbardziej zbliżony do kamienia wcześniej zamówionego przez Klienta. Kamień taki, biorąc pod uwagę jego właściwości, będzie posiadać taką samą lub wyższą wartość rynkową jak kamień będący przedmiotem pierwotnego Zamówienia.
 3. Jeżeli Klient w ciągu 14 dni od momentu zaproponowania mu drogą e-mail innego kamienia zgodnie z ust. 2 nie przyjmie propozycji Sprzedawcy, uznaje się, że Klient zrezygnował z Zamówienia. Jeżeli Klient dokonał wcześniej przedpłaty na poczet pierwotnego Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi wpłaconą kwotę.
 4. Składając Zamówienie na biżuterię wykonywaną na indywidualne zamówienie, Klient jest zobowiązany do dokonania przedpłaty w wysokości 50% ceny Produktu. Przedpłata stanowi warunek zawarcia Umowy Sprzedaży, a termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia jej zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Składając zamówienie na kamień szlachetny wykonany według indywidualnego projektu Klienta (wg podanej przez niego specyfikacji), Klient jest zobowiązany do dokonania przedpłaty w wysokości 50% ceny Produktu. Przedpłata stanowi warunek zawarcia Umowy Sprzedaży, a termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia jej zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Od chwili zawarcia Umowy sprzedaży, ustalonej zgodnie z pkt IV.7, przedpłata staje się zadatkiem w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego i nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania Zamówienia w wyniku braku zapłaty pełnej ceny za zamówiony Produkt. O wysokości zadatku i danych do jego uiszczenia Klient jest informowany na stronie Sklepu oraz/lub w e-mailu potwierdzającym Zamówienie.
 7. W wyjątkowych przypadkach, Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: + 48…………… (w dni robocze w godzinach 9.00–16.30) i potwierdzane podsumowaniem Zamówienia przesyłanym, wraz z Regulaminem, w drodze wiadomości e-mail.
VI SPOSÓB PŁATNOŚCI
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i każdorazowo zawierają obowiązującą według przepisów prawa stawkę podatku VAT.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty ceny za Produkty z wykorzystaniem:
 3. a) przelewów tradycyjnych,
 4. b) płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay – obsługę płatności prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy plac Andersa 3), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu., IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numerem NIP 7773061579, oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP27/2014,
 5. c) płatności osobiście w siedzibie Sprzedawcy, do limitu wartości płatności gotówkowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zapłaty pełnej ceny należy dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy z potwierdzeniem, iż Zamówienie jest gotowe do odbioru w siedzibie Sprzedawcy lub do wysłania Klientowi. Brak zapłaty pełnej ceny w podanym powyżej terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia.
VII REALIZACJA DOSTAWY
 1. Dostawa zamówionych Produktów następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Do każdej Umowy Sprzedaży Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub inny dokument rozliczeniowy (paragon) zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z Produktem. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 3. Zamówione Produkty dostarczane są za pomocą firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedawcą lub w opcji odbioru osobistego pod adresem Sprzedawcy.
 4. Przy wartości Zamówienia poniżej 5.000 zł koszty wysyłki pokrywa Klient. Przy dokonaniu zakupu za kwotę 5.000 zł lub wyższą koszt przesyłki leży po stronie Sprzedawcy.
 5. Termin realizacji Zamówienia będzie wskazany w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 6. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem i Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w przypadku zastrzeżeń co do jej stanu, spisał odpowiedni protokół z przedstawicielem podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy). Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku uszkodzenia Produktu powstałego w transporcie.
 7. Klient o innym statusie niż wymieniony w ust. 6, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w transporcie Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odpowiedzialności rękojmi.
VIII REKLAMACJE
 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami lub z Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku gdy Klient, o którym mowa powyżej stwierdzi wadliwość dostarczonego Produktu może skorzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu odpowiedzialności dotyczącej towaru niezgodnego z umową.
 3. W celu złożenia reklamacji Klient powinien poinformować Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru z umową, opisać tę niezgodność i udokumentować w celu umożliwienia jej weryfikacji oraz przesłać Produkt na adres Sklepu w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Reklamację można złożyć elektronicznie na adres e-mail Sklepu lub pisemnie, wysyłając ją na adres Sprzedawcy. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania informacji.
IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW
 1. Kamienie szlachetne sprzedawane w Sklepie są w większości przedmiotem indywidualnych zamówień Klientów i jako takie są sprowadzane wg specyfikacji Klientów podanej w Zamówieniu. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest rzecz:
 2. a) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co dotyczy kamieni szlachetnych sprowadzanych na specjalne Zamówienie Klienta oraz wyrobów biżuteryjnych wykonywanych na indywidualne Zamówienie Klienta,
 3. b) która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z inną rzeczą (zalaminowane opakowanie).
 4. W przypadkach innych niż opisane w pkt 1 powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta (dalej: Uprawniony) może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania Produktu.
 5. W tym celu Uprawniony powinien złożyć stosowne oświadczenie oraz odesłać produkt na adres Sprzedawcy. Uprawniony może przy tym skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Powyższy termin uważa się za zachowany jeżeli Uprawniony wyśle swoje oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub elektronicznie na adres: kontakt@caratco.art najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Oświadczenie wysłane po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Uprawniony jest zobowiązany do zwrotu Produktu. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i kompletnym, nie noszącym śladów użytkowania, wyjąwszy zmiany dokonane w granicach zwykłego zarządu, tj. Uprawniony powinien postępować z towarem mając na uwadze możliwą konieczność jego późniejszego zwrotu. Uprawniony ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Uprawniony jest zobowiązany odesłać Produkt na adres Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Uprawniony ponosi jedynie bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy (koszty transportu).
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odesłanego przez Uprawnionego Produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy przez Uprawnionego, po stwierdzeniu zgodności zwróconego Produktu ze złożonym Zamówieniem oraz po dokonaniu weryfikacji w zakresie nienaruszenia jakości Produktu, zwróci Uprawnionemu wszystkie dokonane przez niego płatności na rachunek, z którego pierwotnie dokonano zapłaty, a w przypadku płatności gotówkowej w sposób wskazany przez Uprawnionego.
X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawem właściwym jest prawo polskie. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, iż powyższe nie dotyczy Konsumentów i Przedsiębiorców o uprawnieniach konsumentów (spory pomiędzy nimi i Sprzedawcą rozpatrywane będą przez sądy właściwe według przepisów kodeksu postępowania cywilnego).
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie wprowadzone zmiany wchodzą w życie w terminie ich ogłoszenia. Zmiany nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem, które będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu ich złożenia.
 3. Nazwa Sklepu internetowego caratco.art, adres pod którym jest dostępny: www.caratco.art oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
 5. a) podłączenie do Internetu,
  b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  d) włączona obsługa Cookies i Java Script,
  e) program do odczytu plików formatu PDF.
W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówień.

ZAŁĄCZNIKI: Formularz zwrotu